top of page

Ekipi ynë i Lidershipit

Rrjeti i Hyrjes në Kolegjin Detroit (DCAN) drejtohet nga një Ekip Udhëheqës ndër-sektorial i përbërë nga K-12, arsimi i lartë, filantropia , organizatat jofitimprurëse, biznesi, qeveria dhe organizatat dhe drejtuesit e bazuar në komunitet. Rolet dhe përgjegjësitë e ekipit të Lidershipit DCAN përfshijnë:

</s></s>

  • Siguroni vizionin dhe drejtimin strategjik për rrjetin

  • Ndërtoni vullnetin publik rreth përpjekjeve për arritjen e kolegjit dhe suksesit në Detroit

  • Zhvilloni dhe angazhohuni në axhendën e përbashkët të rrjetit dhe matjet e përbashkëta

  • Puna drejt ndryshimit të sistemeve në sektorin e tyre dhe brenda organizatave të tyre

  • Rishikoni dhe miratoni buxhetin vjetor të DCAN

  • Kryerja e rishikimeve të performancës së stafit të DCAN dhe rrjetit në tërësi

  • Analizoni të dhënat dhe bëni rekomandime për përparësitë e rrjetit

  • Mobilizoni fonde për të investuar dhe mbështetur në rrjet

bottom of page